บันทึกเสียงให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  บันทึกเสียงให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง เกี่ยวกับบทอาขยานและบทร้อยกรอง เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 4 อาคารการโรงแรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *