บันทึกภาพในงาน “การประชุมแนะนำการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์”

วันที่ 12 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพ “การประชุมแนะนำการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์” โดยเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการแนะนำการใช้งานทั้งหมด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ (Self Access Learning Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *