บันทึกภาพของวันที่สองในงาน “โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร CompTIA Certificateสำหรับนักศึกษา”

วันที่ 16 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพของวันที่สองในงาน “โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร CompTIA Certificateสำหรับนักศึกษา” เมื่อวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ และ พาณิชยการพระนคร (Self Access Learning Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *