สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาพกิจกรรม สภาพแวดล้อม  ณ สถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนศิลปะศาสตร์อาหารไทย หม่อมหลวงพวง ทินกร ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *