เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ วันที่สามในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 7

วันที่ 17 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  บันทึกภาพและวิดีโอ วันที่สามในงาน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *