เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานพระนครเกมส์

วันที่ 26 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬา “รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานฯ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31 สำหรับร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *