ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 6

วันที่ 28 มกราคม 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้
1.สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สำหรับงาน พระนครเกมส์

ระชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทเวศร์)

ภาพบรรยาภายในงาน