เข้าร่วมประชุม ‘ฝ่ายประชาสัมพันธ์’ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ‘ฝ่ายประชาสัมพันธ์’ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง Ad. & PR. Presentation Room  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศภายในงาน