เข้าร่วมประชุม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการจัดเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการจัดเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่าง ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *