ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found