เข้าร่วมอบรม Adobe Certified Associate (ACA) รุ่นที่ 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร Adobe Certified Associate (ACA) รุ่นที่ 2 ด้านการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ระหว่าวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ศูนย์เทเวศร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภายบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *