เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี เทเวศร์

 

ภายบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *