เข้าร่วม “พัฒนานักสื่อสารองค์กรยุคใหม่”


ข่าว : วันที่ 13 มีนาคม 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผ่านช่องทางบริหารสื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม AD PR ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร และนักสื่อสารองค์กร ทั้ง 9 คณะ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรของสถาบัน/กอง/สำนัก/ศูนย์ เข้าร่วมจำนวน 41 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร และฝึกทักษะการสื่อสารองค์กรด้านการเขียนและการส่งข่าว ผ่านช่องทางการบริหารสื่อรวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เพื่อให้ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร การฝึกทักษะการสื่อสารองค์กร

(รายงาน RmutpFB & Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found