เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2/2558

ข่าว : วันที่ 17 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากรศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2558

เชิญคณะกรรมการดำเนินโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ประชุมหารือหรือจัดงานฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมรคณะกรรมการจาก 9 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมด้วย นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว จึงเชิญคณะกรรมการในส่วนมหวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดังนั้นกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจึงได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย

  (รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found