บันทึกภาพ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ข่าว : วันที่ 13 มีนาคม 2558

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 8.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะ บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าที่บันทึกภาพนิ่ง โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ในวันและเวลาข้างต้น

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found