โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้วยการบรรยายพิเศษ

ข่าว : วันที่ 20 มีนาคม 2558

นางสาวชุติมา สุดจรรยา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 และได้จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ กองวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม AD & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกวีดีโอ และถ่ายภาพในการบรรยายตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายการ Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found