เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558


ข่าว : วันที่ 20 มีนาคม 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 32 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีทั้งหมด 11 หัวข้อ จำนวน 12 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม