บันทึกภาพและวีดีโอการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

ข่าว : วันที่ 23 มีนาคม 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน และการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก

โดยมีคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558    

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกวีดีโอ และถ่ายภาพในโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน rmutp & Studio.rmutp)                                      

ภาพบรรยากาศภายในงาน 

carousel
images not found