โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน

ข่าว : วันที่ 25 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และนางสาวเมทิกา พ่วงแสง ดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน และคณะผู้วิจัยกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในพิธีเปิดโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ  ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *