การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

ข่าว : วันที่ 26 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2558 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558  ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found