สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข่าว : วันที่ 26 มีนาคม 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงานในโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล” โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดำเนินโครงการโดยนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงานสร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล  ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found