ราชมงคลพระนคร บวชหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ

ข่าว : วันที่ 27  มีนาคม 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ประกอบด้วย มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.ธัญบุรี มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และมทร.พระนคร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2558 นับเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางประพฤติ ปฏิบัติในสังคมอีกด้วย

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากรศิษย์เก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน RmutpFB & Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found