ขอเชิญชวนทุกคณะและหน่วยงานสายสนับสนุนส่ง ชุมชนนักปฏิบัติ : “COP”

ขอเชิญชวนทุกคณะและหน่วยงานสายสนับสนุนส่ง “ชุมชนนักปฏิบัติ : CoP” ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ

– ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสายวิชาการ (คณะ)

– ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสายสนับสนุน

กำหนดการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)

– ระยะเวลาดำเนินการ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554

– ประกาศผลการประกวด วันที่ 15 กันยายน 2554

– กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554

Download แบบฟอร์มสมัครการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และสามารถส่งผลงานได้ที่ศูนย์การจัดการความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *