ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 58 ครั้งที่ 3


ข่าว : วันที่ 31 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร และวันที่ 26 มิถุนายน 2558

โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1 ) กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   2) กิจกรรมการประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี   3) กิจกรรมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 6 วิชา 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายนำเสนอพระอัจฉริยภาพและบันทึกภาพ จึงได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (สตูดิโอมีเดีย) มทร.พระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เพื่อมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ บันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดีทัศน์ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดพิธี รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินการนำเสนอพระอัจฉริยภาพ และพระราชกิจต่างๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

ภาพการประชุม

carousel
images not found