ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข่าว : วันที่ 30  มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร และวันที่ 26 มิถุนายน 2558

โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1 ) กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   2) กิจกรรมการประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี   3) กิจกรรมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 6 วิชา 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี  เพื่อทราบกำหนดการและการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found