โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.

ข่าว : วันที่ 3  เมษายน 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ, บันทึกวิดีโอและควบคุมเครื่องเสียง งานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน RmutpFB & Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found