ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา & นัดพบสถานประกอบการ ราชมงคลพระนคร ปี 2558

ข่าว : วันที่ 24  เมษายน 2558
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 เมษายน 2558 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษ นิทรรศการตำแหน่งงานว่าง บริการทดสอบความถนัดด้านอาชีพ บริการรับสมัครงานกับสถานประกอบการ กว่า 100 บริษัท เป็นต้น
ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอภายในงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ” ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

 (รายงาน Rmutp & Studio.rmutp)