โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

ข่าว : วันที่ 28  เมษายน 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร จัดโดยกองบริการงานบุคคล มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้ามีการบรรยายโดย คุณนพพร โพธิรังสิยากร ในหัวข้อ “การบริหารความขัดแย้งในองค์กร” และช่วงบ่ายบรรยายโดย คุณเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ ในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนราชการ” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ โครงการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร” ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)