เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2558


ข่าว : วันที่ 28 มีนาคม 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 33 ประจำเดือน มีนาคม 2558

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีทั้งหมดจำนวน 16 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม