การประชุม “เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการ IPv6 ระยะที่ 2”

ข่าว : วันที่ 28  เมษายน 2558

นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการ IPv6 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27เมษายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในการประชุม ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)