งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ข่าว : วันที่ 30  เมษายน 2558

ศ.ไชชยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในงานเลี้ยง ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน RmutpFB & Studio.rmutp)