มทร.ล้านนา ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

ข่าว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ การศึกษาดูงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: