กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร”

ข่าว : วันที่ 1  พฤษภาคม 2558
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร”ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้ามีการบรรยาย โดยอาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี  เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร” และช่วงบ่ายบรรยายโดย คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบริก จำกัด ในหัวข้อเรื่อง (Mega Trend) เทรนด์ยุคใหม่ที่คนไทยต้องเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่อยู่คู่กับสังคมไทย  และพร้อมก้าวสู่อาเชียนด้วยการประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพในงานสัมมนา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)