สืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้มีผู้คนสนใจอย่างแพร่หลาย เป็นเหตุให้เราหลงลืมศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามไป

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่ จึงได้จัดทำวีดีโอเผยแพร่ประเพณีของไทย คือ ประเพณีบุญบั้งไฟชุมชนละทาย อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี ในรูปแบบของเว็ปเพจผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ประเพณีไทยที่ดีงามให้อยู่สืบไป

ประเพณีบุญบั้งไฟ

หนังใหญ่วัดขนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *