การอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าว : วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ การอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)