โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

ข่าว : วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม Park View โรงแรม เดอะรีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท เพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นกรอบดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเป็นDigital University

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University โดยกำหนดกลยุทธ์ 3 P ได้แก่ Practicality, Profitability, People Connectivity จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้นำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เน้นหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจัดให้มีห้องเรียนทันสมัย (Smart classroom) สนับสนุนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมนักศึกษาให้หารายได้จากการศึกษาด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญรวมทั้งจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันกับนานาประเทศได้

ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในโครงการอบรมสัมมนา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

(รายงาน Rmutp & Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน