เบื้องหลังการบันทึกภาพและวีดีโอในการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ “วิชาแกะสลักเชิงธุรกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

 

ข่าว : วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ “วิชาแกะสลักเชิงธุรกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-15.30 น. ณ คณะคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์โชติเวช)

 

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: