เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 23

 

ข่าว : วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

******สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๒๖ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๕๔๙ คน และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๗๘ คน

******หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Professional Network Installation and Management Workshop) ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน ได้มี ทักษะและความรู้ตั้งแต่การวางระบบ การติดตั้ง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับโรงเรียนที่เป็น Distribution Node และ Access Node รวมทั้งการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ที่เป็น ลูกข่าย เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปที่เครื่องแม่ข่ายได้ด้วยตนเอง

******ปัจจุบันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) เป็นรุ่นที่ 23 โดยมีวิทยากรฝึกอบรมหลายท่านด้วยกัน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

(รายงาน  obecnet.rmutp & studio.rmutp)

 

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: