โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2015)

 

ข่าว : วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

******รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2015) จัดขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีของทุกคณะในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยจัดขึั้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในโครงการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: