การศึกษาดูงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว : วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

******สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน และพิษณุโลก ซึ่งทาง มทร.ล้านนา เห็นว่า มทร.พระนคร มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงคณะทำงานที่สมบูรณ์แบบ จึงได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

******โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 2 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา และ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในการศึกษาดูงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศ: