โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

 

ข่าว : วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

 

******รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*****ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง การแสดงจากนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง คณะศิลปศาสตร์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สาธิตการทำเมี่ยงคำใบชะพลู เป็นต้น โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ โถงล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือหมอพร

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในโครงการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: