ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศศึกษาทางไกล

**

ข่าว : วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

*****ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและเปิดโอการให้กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนทั่วไปได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงนั้น

*****สำนักงานการศึกษาทางไกลมีความประสงค์รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2558 (17 สัปดาห์) และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2559  ดังเอกสารแนบ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 032-580-482-3 หรือ 02-665-3777 ต่อ 3500

 

****