โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา

 

ข่าว : วันที่  21 พฤษภาคม 2558

******รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ

*****ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้ามีการมอบโล่รางวัลให้สถานประกอบการดีเด่น  การประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจประเภทรายงาน และโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557  ช่วงบ่ายมีการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 และมีการมอบใบประกาศนียบัตร มอบรางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น.   ณ. ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในโครงการ :