กิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ข่าว : วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

 

******รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*****โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และเพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า เน้นการสร้างความภาคภูมิใจ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ. ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 6 โรงแรมตรัง

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: