การประชุม “เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ แนะนำ ปรับปรุงรูปแบบ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

 

ข่าว : วันที่  26 พฤษภาคม 2558

*****ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และราชสกุลรพีพัฒน์ เห็นชอบให้จัดสร้างพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในอิริยาบถประทับยืน

*****มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ และแนะนำ ปรับปรุง รูปแบบการจัดสร้าง ในการนี้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายนริทร์ จิตมั่นการ, นางสาวจุติมา พูลสวัสดิ์ และนายอุเทน พรหมมิ ได้เข้าร่วมประชุมคณะการทำงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ. ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

******

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการประชุม :