ซ่อมบำรุงระะบบอินเตอร์เน็ต

 

ข่าว : วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (สตูดิโอมีเดีย) มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา โดยทำการตรวจสอบพร้อมแก้ไข  ระบบจึงสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ

******

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการแก้ไขระบบ: