โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร

 

ข่าว : วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

 

*****สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร จัดขึ้นจำนวน 2 วัน คือวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2558 ซึ่งภายในโครงการมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนความรู้

*****ในวันแรกมีการบรรยายเรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ และการวัดผลที่สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ โดย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่สอง มีการฝึกปฏิบัติเรื่อง การจัดทำแผนการเรียนแบบบูรณาการ โดย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวิทยากรร่วม 2 ท่าน คือ นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน และนางธิดารัตน์ นาคเกี้ยว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดขึ้น ณ ห้องนานาภิรมย์ ชั้น 1 โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร  

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: