การประชุมคณะกรรมการ การจัดสร้างพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เรื่อง “การติดต่อปฏิมากร”

 

ข่าว : วันที่ 11 มิถุนายน 2558

บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดสร้างพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เรื่อง การติดต่อปฏิมากร พท.นพดล สุวรรณสมบัติ เป็นช่างปั้นพระรูปปั้น โดยมี นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน อ.ชัยธวัช ตุ่มมะ เป็นผู้ประสาน และ นายนรินทร์ จิตต์มั่นการ ผู้ประสาน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ โรงปั้น หมู่บ้านมหาดไทย 1

 

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: