โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA A+

 

ข่าว : วันที่ 11 มิถุนายน 2558

*****ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชมคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับสากล หลักสูตร ComTIA A+ ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*****ในการนี้บุคลากรของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ นายกิตติ แย้มนาน และนางสาวนฤมล ชุมคช ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

*****ซึ่งการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: