ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายนำเสนอพระอัจฉริยภาพและบันทึกภาพ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ๙ มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”

 

ข่าว : วันที่ 11 มิถุนายน 2558

*****ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้

*****1)กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*****2)กิจกรรมการประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี

*****3)กิจกรรมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรรม 6 วิชา 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*****โดยจัดตั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการการดำเนินงาน ในการนี้บุคลากรของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ นางสาวรักอนงค์ ชมปรีชา และนางสาวมัณฑนา ตุลยนิษกะ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

*****ซึ่งการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการประชุม: